Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska?

2018-01-08 16:24:12

Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska? Pamiętaj o opłacie rocznej oraz możliwości ubiegania się o bonifikatę i zmianę terminu

 

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach ustalony może zostać jednak inny termin – warunkiem jest złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem wyżej wymienionego terminu płatności.

 

Uwaga! W związku ze zmianą przepisów, osoby fizyczne mogą także ubiegać się o bonifikatę w opłacie rocznej. Wniosek o udzielenie takiej bonifikaty musi wpłynąć do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona (czyli obecnie do 1 marca 2018 roku).

 

Komu przysługuje bonifikata?

Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1383 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

 

Nabyłeś nieruchomość? Koniecznie zgłoś się do Urzędu!

Każdy, kto nabył nieruchomość gruntową z prawem użytkowania wieczystego gruntu w Gdańsku, musi zgłosić się do Urzędu Miejskiego w celu naliczenia opłaty rocznej z tego tytułu. W związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstaje bowiem obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania i opis procedur:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Jestes-uzytkownikiem-wieczystym-gruntow-na-terenie-Gdanska-Pamietaj-o-oplacie-rocznej-oraz-mozliwosci-ubiegania-sie-o-bonifikate-i-zmiane-terminu,a,68771

 

Gdzie uzyskamy szczegółowe informacje i pomoc?

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 225, 226, 227 (II piętro),

- pok. 225 – ulice na literę J, Anny Jagiellonki oraz osoby prawne, tel. 58 323 6225

- pok. 226 – ulice na literę:  A,B,C,E,G,H,L,Ł,O,R,W, tel. 58 323 6226

- pok. 227 – ulice na literę: D,F,I,K,M,N,P,S,Ś,T,U,Z, tel. 58 323 6227

 

W sprawie opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa:

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 274, 225 (II piętro)

- pok. 225 – ulice na literę: B,C,E,K,Ł,O,S,U, tel. 58 323 6275,

- pok. 225 – ulice na literę: D,F,G,H,I,J,L,T,W,Z,Ż, tel. 58 323 6525

- pok. 274 – ulice na literę: A, al. Grunwaldzka, al. Rzeczypospolitej, M, 3 Maja, N, ,R, tel. 58 323 6664, 58 323 6274

- pok. 274 – ulice na literę P i osoby prawne, tel. 58 323 6663, 58 323 6274

źródło: UMG

KOMENTARZE

brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZkod: unas